2005. szeptember vissza


 
Egy különleges szállítmány látható
a '70-es évek végén frissen átépített Szent Gellért téren:
a 7054-es nemcsak két UV-forgóvázat vontat, hanem egy 
felújításra érett második Mukit is (fotó: Tim Boric)

Teherszállítás és motoros fedett teherkocsik Budapesten

Szürke villamosvasúti
eminenciás: a Muki

Kevés olyan város van, amelynek közúti-vasúti hálózatán a budapestivel összemérhető
nagyságú teherszállító flotta üzemelt volna a múltban. A 19. század végén, a 20. század
elején Európában megindított villamosüzemek az üzemi meneteket mindenütt saját
vonalhálózatukon oldották meg: hol speciális járművekkel, hol a forgalmi motorkocsik
mögé kötött egyszerű teherkocsikkal. Ritkább eset volt, hogy a villamosvonalak kiterjedt
teherszállítást is vállaltak, elsősorban a rakodások nehézkessége miatt. Szintén
ritkaságszámba ment, hogy a városi hálózaton nagyvasúti kocsik közlekedjenek, mely
megoldás Budapesten szintén nem volt ismeretlen. A következőkben a villamosvasúti
teherszállítás, valamint a ma is üzemben lévő motoros teherjárművek történetét mutatjuk
be. A villamosvasúti személyzet ezeket a kéttengelyes, szürke munkakocsikat
"Muki" néven ismerte. Többféle típusuk is üzemelt, a legnagyobb sorozatot 1926-27-
ben a BSzKRt. (Budapesti Székesfővárosi Közlekedési Rt.) szerezte be.


Budapesten a két nagy, az I. világhá-
ború előtt üzemelt villamosvasúti
magántársaság, a BKVT (Budapes-
ti Közúti Vaspálya Társaság) és a
BVVV (Budapesti Városi Villamosvasút)
egyikének sem volt 1904-ig speciális moto-
ros teherszállító járműve. Jóllehet a BKVT
már a lóvasúti korszakban kiszolgált iparvá-
gányokat, a valódi teherszállítások jelentő-
sége nem volt nagy a belvárosi vonalakon.
Ám fontos volt a vállalatok belső üzemi
szállítási forgalma: nem csak egy-egy vá-
gány- vagy felsővezeték-javítás, karbantar-
tás vagy építés alkalmával közlekedtek üze-
mi menetek, hiszen a belvárosi erőművek-
hez (Pálffy-telep, Damjanich utca, Kertész
utca, Révész utca) a szénszállítmányokat a
cégek saját hálózatukon juttatták el. Ezeket
a meneteket általában forgalmi kocsik által
vontatott teherkocsikkal bonyolították le. A
későbbiekben a BKVT és a BVVV is négy-
négy olyan motoros fedett teherkocsit állított
forgalomba, melyek az elkövetkezendő évti-
zedek során is üzemben maradtak. Az utób-
bi négy BVVV-s motoros fedett teherkocsi
lett a mintapéldánya annak a nagy sorozat-
nak, melyet a BSzKRt. vásárolt, és amit ma-
napság Mukiként ismerünk.
   Más volt a helyzet az elővárosokba kifu-
tó villamosvonalakon: ezeken már a kez- ->

A 7050-es Muki 1938-ban, az Ecseri úti villamosvonal építésén, háttérben
az Üllői út. Ekkor még ez a jármű nem volt nagyvasúti ütközőkkel felszerelve
(fotó: dr. Gyulai Géza)
detektől nagyobb szerephez jutott a te-
herszállítás. A dél-pesti térségben üzemelő
BLVV (Budapest-Szentlőrinci Helyiér- ->
dekű Villamos Vasút) főleg saját kocsijaival
folytatott teherszállítást. A dél-budai BBVV
(Budapest-Budafoki Helyiérdekű Villamos ->
A 7062-es Újpest kocsiszínben, a '60-as években. Az ollós szedő ekkoriban még nem volt jellemző, ez a jármű is csak a HÉV- 
pályákra való behaladás lehetővé tétele miatt kapott (fotó: Nagy Zsolt Levente gyűjteményéből)


A képen ugyanaz a 7050-es Muki látható Budafok kocsiszín kihúzóvágányán 1985-ben, 
mint a fentebbi régi felvételen. Ekkor már a kocsi MÁV-os sarokütközőkkel is fel volt 
szerelve. A tehermenet Budafok kocsiszínból indult, és a Fehérvári úti BHG-iparvágányt 
szolgálta ki aznap. (fotó: Jakob Kyndby Holm)
A két nagy, belvárosi villamosokat üze-
meltető cég (BKVT, BVVV) teherforgalma
az I. világháború idején ugrott meg, első-
sorban a lófogatú teherkocsik számának
megcsappanása miatt. Megnövekedett az
élelmiszer- és a tüzelőanyag-szállítás mér-
téke is. Árulkodó, hogy a háború után lét-
rejött BEVV (Budapesti Egyesített Villa-
mosvasút) működésének néhány éve so-
rán leginkább teherkocsikat vásárolt:
zöldség- és hússzállító járműveket. Ám
egyre tarthatatlanabbá vált a helyzet: a
teherszállítások miatt jelentős számú mo-
toros utasszállító kocsi esett ki a személy-
forgalomból. Ezért az 1923-tól üzemelő,
fővárosi tulajdonú BSzKRt. 1926-ban to-
vábbi kettő meglévő, BURV eredetű fe-
dett teherkocsit motorizált, majd a társa-
ság első nagy villamosmegrendelése
negyven motoros fedett teherkocsi volt,
melyeket a gyártó Roessemann és
Kühnemann cég 1926-27-ben szállított.
   A motorkocsik szerkezete nem sokban
tért el a korabeli fedett teherkocsikétól: a
masszív alvázra épített favázas szekrényt
kétoldalt eltolható, középső rakodóajtók-
kal szerelték fel. A jármű két végében ve-
zetőállásokat alakítottak ki, a homlokfal
és az oldalfal egy részét beüvegezték. A
kocsikat szürkére mázolták, ám a jelleg-
zetes, az ajtókra festett andráskereszt csak
utólag vált általánossá. Az ütközők között
7400 mm hosszú, 2080 mm széles kocsik
tömege hozzávetőlegesen 11 tonna. A
kocsik rakterébe zászlódaru segítségével
négy tonna árut lehetett berakni. Tengely-
távjuk 3000 mm volt, nagy átmérőjű ke-
rékpárokkal. A rosszabb állapotú iparvá-
gányokon való rendszeres közlekedés kö-
vetkeztében a későbbiek során több Mu-
ki nem hivatalos "szériatartozéka" volt a
váltóállításra használt váltóvas, a hátsó su-
gárvető elé felhelyezhető "pirosüveg", a
seprű, a lapát, a féksaruk, a lámpák, a
kézitárcsa, a rövid és hosszú csatlórudak
és csatlóláncok mellett egy hordozható
kerékterelő lap is, melynek segítségével a
burkolt pályán kisiklott villamost lehetett
saját erejéből visszaterelni a sínre.
   Az üres teherkocsikként leszállított jár-
művek villamos berendezésének beszere-
lését a BSzKRt. házilagosan végezte. Villa-
mos berendezésüket az ekkoriban pótko-
csivá átépített villamosokból kinyert alkat-
részekből szedték össze: harminc kocsi
Ganz gyármányú, TSA 70-es motort kapott
- minden bizonnyal a hozzá tartozó BFZ
75/600-as menetkapcsolóval (7030-7054,
7060-7064) -, az utolsó tízet (7070-7079)
pedig Siemens eredetű SH motorral és va-
lószínűleg SH 902-es "kis-Siemens" me-
netkapcsolóval látták el. Eredeti áramsze-
dőjük az egyszerű líraszedő volt, majd a
háború után, az iparvágányokon való sze- ->
Vasút) vonalán a helyi iparvágányok (pél-
dául a budafoki pincészetek) nagyvasúti
összeköttetése volt jelentős. Ezért mindkét
cég rendelt olyan sarokütközős, úgyneve-
zett "béka" mozdonyokat, melyek alkal-
masak voltak nagyvasúti kocsik vontatásá-
ra. A BHÉV (Budapesti Helyiérdekű Vasút)
vasúti jellegéből adódóan már a kezdetek-
től fogva jelentős teherszállítással és ipar-
vágány-kiszolgálással működött. A villa-
mosvasúti teherszállítás "fellegvára" azon-
ban kétségkívül Újpest városa volt: az
1896 óta itt működő BURV (Budapest-
Újpest-Rákopalotai Vasút) a szinte az ösz-
szes újpesti üzemhez kiépített iparvágány-
kapcsolat révén jutott el - egyrészt saját ->
hálózatán, másrészt a BVKV (Budapest-
vidéki Közúti Villamosvasút) vonalain ke-
resztül. Jellemző például, hogy a megyeri
szárnyvonal (a B, később 93-as, még ké-
sőbb 8-as viszonylat) mentén az egyvágá-
nyú pályához az idők során hét iparvá-
gány és egy vontatóvágány - az Aranyköz
- csatlakozott. A BURV eleve úgy építette
ki vonalait, hogy a nagyvasúti talpszélessé-
gű teherkocsik is problémamentesen át-
haladhassanak a burkolt vágányú utcákon.
A cég méretéhez képest jelentős számú
mozdonyt és motoros fedett teherkocsit
üzemeltetett: 1917-re nyolc, nagyvasúti
kocsik mozgatására alkalmas jármű volt az
állományában. ->
Manapság már jóval kevesebb feladat jut a Mukiknak, de az üzemképtelen vagy
selejtezés előtt álló kocsikat még mindig javarészt ők vontatják. A képen két Muki
két selejtezett MUV kocsit visz a sörgyár melletti ócskavastelepre, ahol azok végleg
befejezik pályafutásukat (fotó: Varga Ákos Endre)

dőfordítás megkönnyítése érdekében te-
leszkópos szedővel szerelték fel a járműve-
ket. Sínfékkel utólagosan négy kocsit láttak
el: 1928-ban a 7032-7034-est, majd évek-
kel később a 7045-öst.
   Öt Muki (7060-7064) már a kezdetek-
től továbbíthatott nagyvasúti teherkocsi-
kat. Ezeket nagyvasúti sarokütközőkkel és
csavarkapcsokkal is felszerelték. A többi
harmincöt Muki viszont kezdetben mind-
össze városi és üzemi teherszállításra volt
alkalmas, mert csak villamosvasúti ütkö-
zőjük volt. A '30-as években a teherautók
tömeges megjelenése jelezte a közúti te-
herszállítás jelentőségének növekedését.
Ezzel párhuzamosan a villamosvonalakon
zajló, városon belüli teherszállítás kezdett
visszaszorulni. Ezt a trendet azonban a
'30-as évek végének viszonylagos gazda-
sági gyarapodása, a háborús készülődést
jelző ipari és mezőgazdasági termelés fel-
lendülése, majd a háborús évek közúti
járműhiánya megfordította. A világháború
utáni újjáépítés időszakában a tehervil-
lamosok kulcsszerepet kaptak: jellemző,
hogy 1949-ben az elszállított árumennyi-
ség az egy évtizeddel korábbi szinthez ké-
pest hétszeres volt. A háború idején meg-
növekedett az építőanyag-szállítás mérté-
ke, a vérzivataros idők elmúltával pedig
sok helyen fektettek le villamosvon-
alakhoz csatlakozó, ideiglenes repülővá-
gányokat, melyeken a romeltakarítással
szoros összefüggésben szemét- és törme-
lékrakodás folyt. Ismét jelentőssé vált a tüzelőanyag- és élelmiszer-szállítás. Ekkori-
ban az összes vásárcsarnok iparvágányt
kapott, és 1949-ig menetrendszerű csar-
noki teherjáratokkal szállították az árusító-
helyekre a főváros élelmiszer-ellátmányát.
   A helyzet normalizálódásával az '50-es
évek végére a Budapesten belüli teherfor-
galom mértéke ismét lecsökkent, és végül ->
a belső üzemi szállításokra korlátozódott.
Az utolsó nagy megbízást a metróépítés
során kitermelt föld elszállítása jelentette.
Ekkor több rakodóvágány is épült a belvá-
rosban (Széna tér, Batthyány tér, Vérme-
ző, Bajcsy-Zsilinszky út, Baross tér), az in-
nen induló tehervonatok pedig ismét az
Akna utcai és a lágymányosi lerakók felé
közlekedtek, melyeket már korábban, a
romeltakarítás során is használtak.
   A városon belüli teherforgalom helyett
Budapest több pontján a nagyvasúti ko-
csik továbbítása került előtérbe - a villa-
mosvágányok felhasználásával. A hagyo-
mányosan villamos által kiszolgált újpesti
iparvágányok mellett 1937-ben a Margit
híd, BHÉV-állomás és a Déli pályaudvar
között újra létrehozták a nagyvasúti ko-
csik továbbítására alkalmas pályát, amely
az Aquincumtól induló, úgynevezett jobb
parti körvasút része volt. A háború után
sokáig nagy hasznát vették ennek, mivel
az óbudai vasúti híd 1955-ig nem épült
újjá. A BHÉV-állomásra való behaladás le-
hetővé tétele érdekében két Mukit 1000
voltos berendezéssel szereltek fel (7060-
7061). Ezek TS 100-as motorokat, BFZ
75/1000-es menetkapcsolókat és ollós
áramszedőt kaptak. Később hasonló mó-
don alakították át a 7062-est is. Emellett
a 7045-7054-es kocsikat utólagosan - a
'40-es években - nagyvasúti ütközőkkel
látták el. Egy évtizeddel később, a metró-
építéssel párhuzamosan a 7031, 7037,
7041-7044-es is sarokütközőket kapott,
mivel a földszállító kocsik többségén csak
nagyvasúti ütköző volt.
   A jobb parti körvasút villamosvasúti sza-
kaszán a háború után a szokottnál hosz-
szabb, 5-10 kocsis vonatokat is indítottak,
miközben (Újpestet leszámítva) általában
kétkocsis tehervonatokat engedtek közle-
kedni, két vontató Mukival. Ez a vonal- ->
   A villamosvasúti pályaszerkezet kialakításakor a nagyvasúti teherkocsik átjárása érdekében kompromisszumokat kellett kötni; a mai napig ez jellemzi a magyar villamosvasúti szabványt. Hiába azonos a nagyvasúti és a villamosvasúti nyomtáv, a közúti-vasúti pályaszerkezet optimális kialakítása és a nagyvasúti követelmények gyakran ellentétesek egymással. A nagyvasúti kocsik szélesebb keréktalpúak, és az ezeken a járműveken szokásos merevebb tengelyvezetés, valamint a nagyobb tengelytávolság az ívekben szélesebb nyomvályút igényel. Villamosvasúti ívekben így is csak a legkisebb tengelytávú, kéttengelyes kocsik voltak képesek áthaladni. A nagyvasúti kocsik nagyobb tengelyterhelése a könnyebb szerkezetű villamosvasúti pályát
gyorsan leamortizálhatta. Az ilyen járművek által járt szakaszokon - a váltókon és a kereszteződésekben - pedig nem alkalmazhatták az Európában általánosan elterjedt felfutós kivitelt (az ottani keskenyebb talpszélesség miatt felfutós vágánykereszteződésre, vagy a nyomvályú
szűkítésére van szükség a váltóknál).
   A magyar villamosvasúti szabvány mindezért eltérő az Európában szokásostól: szélesebb a nyomcsatorna,
ennek egyik következménye, hogy nagyobb a budapesti villamosok keréktalpszélessége. Eltérő méreteket
tartalmaz a magyar villamosvasúti kerékpár-kialakítás is, ez pedig kihat a beépíthető ívek és a váltók szerkezetére. A kompromisszumos kialakítás azonban hátrányokkal is jár: mivel a kerekek túllógnak a sínen, könnyebben tönkremegy a pálya melletti útburkolat; a nem felfutós,
nagy kereszteződési szögű átszelések hamarabb szétverődnek a nagyvasútinál
lényegesen nagyobb forgalom következtében; a szélesebb nyomvályú pedig nem szerencsés például a városi kerékpárosoknak. A közelmúltban Nyugatról, használtan érkezett TW6000-es (Budapestre) és KT4-es (Szegedre) típusú villamosoknál az eltérő talpszélesség miatt a kerékabroncsok cseréjére is szükség
volt. A Miskolcra érkezett E1-es  villamosoknál külön engedéllyel megmaradhatott az eredeti talpszélesség,
ám a nyomkarimákat meg kellett esztergálni, elkerülendő az eltérő kialakítású ívekbe való befeszülést.
A Mukik telephelye jelenleg Ferencváros kocsiszínben van, ezen a 2004. októberében 
készült felvételen a Fehér útra állt ki egy motoros fedett teherkocsi
(fotó: Bottlik Dániel)


A budapesti villamosvasúti teherszállítás utolsó időszakában a szállításokat
rendszerint éjjel végezték, nagyritkán azonban nappal is sor került ilyen műveletre:
1996. július 1-én például két Muki a forgalmi villamosok között haladva három
üres tartálykocsit vitt a Ganz gyártól a Déli pályaudvarra (fotó: Grátzer Ákos)
károsodásához vezethet. A megállásra el-
sősorban a közvetlen légféket és a kézifé-
ket használják, ám a légfékkar helyes mű-
ködtetése ismét komoly rutint igényel. El-
sősorban a túlfékezés lehet probléma,
amitől megcsúszhat a jármű. Ha valaki
úgy érzi, már megtanult a menetkapcso-
lóval és a légfékkarral bánni, akkor újabb
meglepetések érhetik: míg a szólóban,
vagy a fékezett, üzemi lórékkal közlekedő
Muki elvirgonckodik a síneken, a két Mu-
ki közé kapcsolt teherkocsik, vagy üzem-
képtelen villamosok alaposan próbára te-
hetik a vezető tudását. Ez az alapesetben
fékezetlen rakomány ugyanis gyakran
akár nagyobb tömegű, mint a vonójármű
maga: ilyen körülmények között még szá-
raz időben is nehéz kipörgés nélkül elin-
dulni. Esős időben néha előre, homokkal
kell felszórni a síneket a tapadás javítása
érdekében, másképp lehetetlen lenne el-
indulni. A két Muki közül a hátsó ilyenkor
sípjelzésekre közlekedik, bár az ügyesebb
vezető megtalálja a módját annak, hogy
hátulról is figyelemmel kövesse az elöl
zajló eseményeket. Két összeszokott ve-
zető a megnövekedett autóforgalom elle-
nére ma is sípjelek nélkül megy végig a
belvároson.
   Elképzelhető, milyen lehetett ezek után
hat-nyolc kocsival közlekedni, mely je-
lenség Újpesten vagy a Margit körúton
nem volt szokatlan. Ilyenkor már nélkü-
lözhetetlenné vált a fékező és a jelzőőr
jelenléte a teherkocsikon, hiszen minden
elindulás és megállás nehézkes volt. Rá-
adásul mindkét vonalon voltak emelke-
dők: a Moszkva téren, illetve a megyeri
hurokban. Itt a tehervonatok csak lépés-
ben haladhattak lefelé, mert tartani kel-
lett a szerelvény megfutamodásától. Te-
herszállítási szolgálatra ezért mindig csak
tapasztalt járművezetőket osztottak be.
   A motorizációs szint általános növeke-
désével a villamosvasúti teherszállítás je-
lentősége az évtizedek során folyamato-
san csökkent. Az újpesti villamosvonalak
jelentős részét felszámolták, de a többi
városrészben is sorra szűntek meg az ipar-
vágányok. Végül 1996-ra a BKV a teher-
szállítás megszüntetéséről döntött, és
mind a HÉV-nél, mind a villamoson a
Mukik jó részét még abban az évben se-
lejtezték. Összesen hat kocsi maradt meg
Budapesten: a 7033, 7038, 7039, 7040,
7045-ös és a 7061-es. A 7031-est még a
'80-as években Debrecennek adták át. A
7060-as a szentendrei múzeum kiállítási
tárgya lett, a 7064-es pedig a Jászberényi
úti roncstelep szélén áll évek óta.
csoport kiegészült a Kisrókus utcai iparvá-
gányokkal, így az átmenőforgalom meg-
szűnte után is jelentős teherforgalma volt,
egészen a '90-es évekig. Éjszakánként
nem volt ritka látvány a Ganz Villamossá-
gi Művekből elindított, 12 tengelyes
transzformátorszállító kocsi a Moszkva té-
ren, ahogy öt-hat Muki próbálta az emel-
kedőn felcipelni, majd megfogni a szerel-
vényt. A teherforgalom egy része 1950 és
1955 között az Árpád hídon zajlott Óbu-
da állomás és Vizafogó pályaudvar között,
ezen az útvonalon azonban BHÉV-moz-
donyok jártak. Utóbbiak egyébként a vil-
lamoshálózat jelentős részén végigmehet-
tek, az egyes vonalcsoportok közötti üze-
mi meneteket gyakran a villamoshálózaton
keresztül végezték.
   A FAÜ (Fővárosi Autóbuszüzem) gáz-
olajszállítmányait is a villamosvonalakon
szállították 1949-től az autóbuszgarázsok-
hoz. Ebben az évben a BSzKRt., majd az
FVV (Fővárosi Villamosvasút) kezelésébe
került a Kőbányai Iparvasút is, amelynek
iparvágányait 1955-től villamosították.
Újpest után itt jött létre a második legna-
gyobb vontatóüzem: a Kőbánya-Hizlaló
állomás melletti Horog utcai telepről kiin-
dulva a helyi iparvágányokhoz Mukik vit-
ték a teherkocsikat. Kőbányán már koráb-
ban kialakult egy másik vontatási körzet is:
a helyi sörgyár egy részének  iparvágány-
kiszolgálását is FVV-s Mukik végezték.
   Az utolsó Muki-territórium a budafoki
BHÉV vonalcsoport átvételével és 600 vol-
tosra átalakításával alakult ki, így a Fehér- ->
vári úti és a Nagytétényi úti iparvágányo-
kat is motoros fedett teherkocsik szolgálták
ki. A vonalcsoport legészakibb pontja a
mai Október huszonharmadika utcai do-
hánygyár volt; de Budafok-Háros állomás-
ról kiindulva egészen a Baross Gábor tele-
pig működött teherszállítás, még a 43-as
villamos 1983-as megszüntetése után is.
   Az '50-es években egyre kevesebb
szükség volt a kizárólag villamosvasúti üt-
közővel felszerelt Mukikra, ezért összesen
kilenc olyan BSzKRt. eredetű Muki ma-
radt, melyet nem láttak el nagyvasúti üt-
közővel: körülbelül ennyi kocsira volt
szükség az üzemi menetek lebonyolításá-
ra. A 7070-79-es sorozat tíz kocsiját 1955
és 1962 között speciális szolgálati jármű-
vekké, hóseprőkké és síncsiszólókká épí-
tették át. A '70-es években a többi Muki
villamos berendezését is lecserélték: BT I.
típusú, házi gyártású, bütyköstárcsás me-
netkapcsolókat kaptak, ollós szedővel és
TR 5,6/14-es típusú Ganz motorokkal.
   Nem könnyű egy olyan, négy keréken
gördülő vasdarabot kézben tartani, mint a
Muki. A korszerű villamosokhoz képest
jelentős gyakorlatot igényel a közvetlen
menetkapcsoló (kontroller) működtetése,
ráadásul egy hibás kapcsolás a kapcsoló
berobbanásával fenyeget. Fékezésre csak
ritkán használják a kontrollerrel kapcsol-
ható villamosféket. Ennek többek között
az az oka, hogy a menetkapcsolók nin-
csenek fékre bejáratva, ami az érintkezők
átmeneti ellenállásának megnövekedésé-
vel jár, és a kapcsoló túlmelegedéséhez, ->


   Forrás: Keller László: A budapesti helyiérdekű vasút és villamosvasút teherforgalmának történetéből, Városi Közlekedés 87/6, 336.